Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Základné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") spoločnosťou (prevádzkovateľom)

SolarEco, družstvo

IČO: 05520525

DIČ: CZ05520525

so sídlom: Harantova 1172, 509 01 Nová Paka

zapísaná na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel Dr, vložka 1624

kontakt: Ing. Zdeněk Věchet, predseda družstva

email: obchod@solareco.cz

telefón: +420 910 127 250

www: eshop.solareco.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú  vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na eshop.solareco.sk (ďalej len „internetový obchod“).

 2. Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

II.

Informácia o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnote, všetkých súvisiacich poplatkov okrem nákladov za doručenie tovaru. Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti na spôsobe platby, okrem dobierky. Ceny tovarov ostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy na základe individuálne dohodnutých podmienok.

 2. Každá prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Cena za dodanie tovaru sa líši podľa dopravcu a typu prepravnej služby a podľa miesta dodania (zeme), hmotnosti a ceny objednávky. Balné nie je kupujúcemu účtované

 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nieje možné kombinovať, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám.

 2. Kupujúci si objednáva tovar týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak sa predtým zaregistroval v internetovom obchode,

 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 1. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a spôsob doručenia.

 2. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo Objednať. Údaje uvedené v objednávke sú po potvrdení predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že se zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

 3. Ihneď po obdržaní objednávky pošle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovou adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Následne ak Kupujúci obdrží e-mailom potvrdenie svojej objednávky, je objednávka na základe platných právnych noriem považovaná za uzavretú kúpnu zmluvu a taktiež za záväznú objednávku.

 4. Odoslaním objednávky Kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v plnom znení platnom v dni odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného, ak nebolo v konkrétnom prípade dokázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne zaviazaný.

 5. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

 6. V prípade, že niektorú z požiadavok uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú  ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku do doby predania objednávky dopravcovi a to telefonicky, alebo e-mailom na kontakty uvedené v týchto obchodných podmienkach.
 8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

IV.

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci objednávať tovar. Kupujúci môže objednávať tovar taktiež bez registrácie.

 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nieje oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, alebo keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho v mene CZK č. 2001097093/2010, vedený vo Fio banka, a.s., Na Celnici 10, 117 21 Praha 1, ČR,

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho v mene EUR IBAN: CZ4320100000002101374238, BIC-SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený vo Fio banka, a.s., Na Celnici 10, 117 21 Praha 1, ČR.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.

 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nedôjde v uvedenej dobre k úhrade, môže predávajúci odstúpiť od uzavretej zmluvy, čo sa vykoná zrušením objednávky. O zrušení objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. 

 3. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

 4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho, uhradiť kúpnu cenu, splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. Tovar je kupujúcemu dodaný: 1) na adresu určenou kupujúcim v objednávke, 2) prostredníctvom výdajne zásielok na adrese výdajne, ktorú kupujúci určil.

 6. Voľba spôsobu dodania sa určuje počas objednávania tovaru.

 7. Objednaný tovar ktorý je skladom, je expedovaný spravidla nasledujúci pracovný deň po obdržaní objednávky, alebo obratom po pripísaní platby na bankový účet predávajúceho. Pokiaľ nedôjde k dodaniu tovaru do 15 dní, je kupujúci povinný v prípade obdržaní platby predom vystaviť daňový doklad o prijatej platbe.Pokiaľ dodanie neprebehne do 30dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy.

 8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúceho. V prípade že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, alebo povaha tovaru vyžaduje zvláštny spôsob dopravy, nesie kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 9. Keďže je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určenej kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

 10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto ihneď oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Prevzatím zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielka splňovala vyššie uvedené náležitosti

 11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad obdrží kupujúci s dodaným tovarom, alebo je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú chybu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo momentom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neučinil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:

 • odo dňa prevzatia tovaru,

 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,                       

        a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru, či prevedenej platby. Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu     zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

 1. Kupujúci nemôže mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

 • o dodávke tovaru alebo služby, ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a k nemu môže dôjsť behom lehoty pre odstúpenie od zmluvy,

 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí 30 dní a ich cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom,

 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nieje možné vrátiť späť,

 • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal,

 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,

 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predošlým výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

 • ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.

 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy. Na vrátenie tovaru je potrebné vopred upozorniť na e-mail Predávajúceho a to v znení "Jednostranné odstupujem od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky na účet číslo (vaše číslo bankového účtu). Dátum a podpis." 

 2. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia od zmluvy.

 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar musí byť vrátený na adresu sídla Predávajúceho osobne, alebo ako poštová zásielka, či zásielka doručovaná prepravným kuriérom. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté.

 4. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Pokiaľ kupujúci vráti tovar poškodený, opotrebovaný, alebo znečistený, vzniká nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare  a predávajúci je oprávnený ju jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 5. Predávajúci vráti bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru po odstúpení od zmluvy, čiastku plne odpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie platbou na jeho bankový účet. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté finančne prostriedky iným spôsobom iba vtedy , ak s tým kupujúci súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.       

 6. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci navrhuje, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca, alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu, alebo dovoz tovaru. Predávajúci zároveň kupujúceho upozorňuje, že zmluva nie je uzavrená, pokiaľ sú oprávnené pochybnosti o skutočnej identite kupujúceho, alebo v prípade zjavných chýb v uvedených informáciach o tovare, alebo cene. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to platbou na jeho bankový účet, prípadne iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci súhlasí a nevzniknú mu tým ďalšie náklady.    

 8. Tovar môže kupujúci taktiež vymeniť. Tovar je možné vymeniť, pokiaľ vráti tovar v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru  a priloží doklad o nákupe tovaru. Výmena tovaru je možná iba v prípade že tovar je nepoužívaný, v pôvodnom obale a nepoškodený. Tovar je možné vymeniť iba na adrese sídla Predávajúceho kam je doručené osobne, alebo ako poštová zásielka, či zásielka doručovaná prepravným kuriérom. Zásielky vrátené formou dobierky nebudú prijaté.

 9. Náklady na dodanie vymeneného tovaru Kupujúcemu nesie Kupujúci. Náklady na výmenu tovaru ktoré zapríčiní Predávajúci, najmä dodaním iného ako objednaného produktu, nesie Predávajúci.

VII.

Práva z chybného plnenia

 1. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci sa zodpovedá kupujúcemu hlavne, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,

 • tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 1. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá se vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu na chybu, kvôli ktorej bola nižšia cena dohodnutá, na tovar, ktorý bol poškodený jeho obvyklým používaním, na tovar, ktorý bol poškodený prírodnými živlami, na tovar ktorý bol poškodený nevhodným, alebo neodborným zaobchádzaním, alebo vyplýva to z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá za za vady vzniknuté v dôsledku nedodržania návodu k použitiu, alebo informácií uvedených na obale tovaru. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ sa dokáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel, alebo ju sám spôsobil.       

 2. Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe v dobe použiteľnosti. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • bezplatné odstránenie závady opravou tovaru,

 • odstránenie vady výmenou za nový tovar, alebo dodaním chýbnej časti,

 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,

 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpení od zmluvy.

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • pokiaľ má tovar podstatnú chybu,

 • pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,

 • pri väčšom počte chýb tovaru.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 1925, § 2099 2117 a § 2161 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

VIII.

Reklamácia a záruka na tovar

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistení závady tovaru v záručnej lehote a kontaktovať predávajúceho e-mailom. V e-maile Kupujúci zašle nasledujúce údaje:

  • meno a priezvisko a kontakt na Kupujúceho,

  • číslo objednávky (pozri potvrdenie o objednávke), alebo číslo dokladu, ktorý Kupujúci dostal spolu z tovarom,

  • druh tovaru na reklamáciu,

  • špecifikáciu druhu závady na tovare (ako sa prejavuje a aký konkrétny nárok zo zodpovednosti za vadu Kupujúci uplatňuje).

 2. Miestom uplatnení reklamácie, poškodeného, alebo vadného tovaru je sídlo Predávajúceho uvedené v týchto podmienkach. Uplatňuje si kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci e-mailom, kedy kupujúci právo uplatnil a spôsob vyriešenia reklamácie, vrátane opravy.

 3. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto doby sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

 4. Predávajúci e-mailom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. Do tej doby je to považované za nevyriešenú reklamáciu.

 5. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do vyriešenia reklamácie, alebo do doby kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.  Dôjde k výmene tovaru, alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru, alebo jeho časti.
 6. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie bežným užívaním výrobku.
 7. V prípade oprávnenej reklamácie uhrádza predajca náklady spojené zo zaslaním tovaru späť. Pokiaľ si kupujúci zvolí drahšie doručenie oproti bežnej pošte, alebo inej lacnejšej variante, vráti predajca iba čiastku odpovedajúcu cene lacnejšej dopravy, ktorú mal v dobe odosielania kupujúci na trhu na výber.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie. Súčasne ani predajca nemá nárok na náhrady, ktoré vznikli na jeho strane.

IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej len "GDPR") je SolarEco, družstvo, IČ 05520525 zo sídlom Harantová 1172, 509 01 Nová Páka. (ďalej len : "správca)

          Kontaktné údaje správcu sú

          adresa: Harantová 1172,0509 01 Nová Páka

          email: obchod@solareco.cz 

          telefón: +420 910 127 250                                       

      2. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR súvisujúcu zo spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely  jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom dokumentu Ochrana osobných údajov.

X.

Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailov adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte, alebo v objednávke.

XI.

Mimosúdne riešenie sporov

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je poverená Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 3. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

 2. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym radom Českej republiky. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom sa strany dojednajú, že vzťah sa riadi právom Českej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

 3. Predávajúci nieje vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 4. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, hlavne autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, náleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo jich časť bez súhlasu predávajúceho.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s tým, na čo je určený. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 6. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.
 7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nieje prístupná.
 8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 16. 3. 2023